ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Exitgames.hu Kft. (1031 Budapest, Rozália u. 8. 1em 4.; Cg. 01-09-284339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) tájékoztatja a szerződő partnereit, hogy szerződési kapcsolatai során az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint jár el és az itt rögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik. A Exitgames.hu Kft. tájékoztatja partnereit, hogy kizárólagos tulajdonában áll, az általa üzemeltetett www.exitgames.hu domainen elérhető weboldal.
A weboldal felhasználásának, igénybevételének valamint a weboldalon történő vásárlásnak a feltételei a jelen ÁSZF rendelkezései szerint történik és az itt rögzített jogok és kötelezettségek minden felhasználójára és partnerére érvényes.

Felhasználó minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a weboldalt látogatja, illetve aki a weboldalon szolgáltatást vesz igénybe (kupont vásárol).
A weboldalon a bejelentkezéssel, illetve a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az Exitgames mindenkor érvényben lévő ÁSZF-ét.
Az Exitgames.hu Kft. fenntartja magának a jogot, az ÁSZF meghatározására, módosítására és kiegészítésére. A módosított vagy kiegészített ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen az ÁSZF a weboldalon megjelenik.

I. A szerződés létrejötte, tárgya
1. Az ÁSZF szerinti szerződés az Exitgames.hu Kft. és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a weboldalra belép és elfogadja az ÁSZF-et a belépés során.
2. A szolgáltatások közvetítését, az Exitgames.hu Kft. a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbiakban részletesen meghatározott, Kuponok értékesítése útján végzi el. Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Felhasználókkal szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partner kötelessége kezelni.
3. A kupon megvásárlásával és annak az Exitgames.hu Kft. általi visszaigazolásával a szerződés létre jön. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
4. Az Exitgames.hu Kft. vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.
5. Tekintettel arra, hogy az Exitgames.hu Kft. közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak a Felhasználó felé történő teljesítéséért egyedül az Exitgames.hu Kft-vel szerződött partner visel minden kötelezettséget és felelősséget. Az Exitgames.hu Kft. kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden igény vonatkozásában. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.
6. Az ÁSZF nyelve a magyar. A Felhasználókkal megkötött szerződéseket az Exitgames.hu Kft. nem archiválja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható.
7. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

II. A weboldal működése
1. A weboldal üzemeltetését az Exitgames.hu Kft. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Az Exitgames.hu Kft. egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel - Kuponok értékesítésén keresztül teszi elérhetővé a Felhasználók számára.
2. A weboldalon a Kupon megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó ajánlat tartalmazza. Amennyiben az ajánlat tartalma módosul, erről az Exitgames.hu Kft. a Weboldal azon Felhasználói részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott ajánlat vevőkörébe tartoznak az ajánlat leírását közvetlenül is megküldi.
3. Értékesítés esetén a Felhasználó megvásárolja a Kupont. A Vásárló a kupon kifizetését követően visszaigazoló email-ben kapja meg a kuponkódját (1-es kód) amellyel az általa kiválasztott szabadulószoba szolgáltató Partner honlapján vagy elérhetőségén tud foglalni időpontot a játékra. Ezt követően kerül rögzítésre a kupon felhasználása. Az automatikus elektronikus levélben a Vevők egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják/vagy letölthetik a Kupont, és amely tartalmazza a már korábbi visszaigazoló email-ben megküldött 2-es kódot - Titkos kód. A Titkos kódot a Vásárló kizárólag a játék tényleges lejátszásának időpontjában érvényesítheti a Partnernél, ezzel elkerülve az esetleges visszaéléseket.
A Titkos kód bemutatásával a Partner kötelessége érvényesíteni a beváltást az Exitgames.hu Kft felé saját admin felületén keresztül.
Figyelem! Amennyiben a Felhasználó nem viszi magával a titkos kódot, nem veheti igénybe a szolgáltatást.
4. Amennyiben a Felhasználó, a Kupon vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Kupon kinyomtatásához szükséges linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt az Exitgames.hu Kft. ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.
7. A Kupon kinyomtatása mellett a Kupon digitális formában történő bemutatása is feljogosítja a Felhasználót a szolgáltatásra.

III. Kuponvásárlás technikai lépései és beválthatósága
1. Az ajánlatban megadott szolgáltatás árak minden esetben a Felhasználó által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyar forintban megadva.
2. Amennyiben a Felhasználó valamely ajánlatban meghatározott szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást, ahol megjelöli a választott fizetési módot, amelyek a következők lehetnek: un.: PayPal, vagy Simplepay Bankkártyával történő elektronikus fizetés.
2.1. PayPal fizetés esetén a Felhasználó, a "PayPal” fizetési opció kiválasztását követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért a Paypal oldalán keresztül.
2.2. Simplepay: Bankkártyás fizetés esetén a ”Simplepay” opciót kiválasztást követően a Felhasználó, a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára (Simplepay) irányítja át a weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.
A vásárlással és az ÁSZF elolvasásával és tudomásul vételével a Vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy az Exitgames.hu Kft. adatkezelő a www.exitgames.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: E-mail cím.
3. Amennyiben a bejelentkezés, vagy a megrendelés során a Felhasználó hibás adatot adott meg, vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli a Felhasználó a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Kuponok számában, a megajándékozott nevében, stb.). A Felhasználó hibájából eredő károkért Exitgames.hu Kft. nem tartozik felelősséggel.
4. Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben. A Exitgames.hu Kft. a Felhasználó felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Kupon beváltási ideje alatt a Felhasználó elmulasztja a Kupon beváltását, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás vagy termék tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.
5. A kupon beválthatóságának időtartama a vásárlástól számított 90 nap. Amennyiben ez idő alatt nem tudja érvényesíteni a kupont, úgy a kupon inaktívvá válik és nem használható fel a továbbiakban. Az Exitgames.hu Kft. ilyen esetben nem kötelezhető visszatérítésre a Vásárló felé vagy jutalék beváltására a Partner felé.

V. A weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések
1. Felhasználó a weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
2. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Exitgames.hu Kft-vel szemben az elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet az Exitgames.hu. Kft-nek a weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
3. Felhasználó az Exitgames.hu. Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
4. Partner hozzájárul ahhoz, hogy az általa a weboldalra feltöltött tartalmakat az Exitgames.hu Kft. felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa.
5. Amennyiben Exitgames.hu Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve - egyoldalú döntése szerint - törölni.
6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.
7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén az Exitgames.hu Kft. a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat a Felhasználóhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja, annak érdekében, hogy Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek keretében az Exitgames.hu Kft. a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét használja fel.
8. Az Exitgames.hu Kft. tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldalon az Ajánlatokkal kapcsolatosan feltüntetett véleményeket moderálja (ennek során kizárólag a személyiségi jogot sértő, vagy egyéb szempontból jogszabálysértő vélemények, vagy részek kirekesztését végzi el) és a fogyasztói véleményeket eredeti tartalmuk szerint tünteti fel.
9. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében az Exitgames.hu Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. Az Exitgames.hu. Kft. webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.

VI. A Kupon vásárlásának visszaigazolása
1. Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Kupon a titkos kóddal együtt, jogosítja fel a Felhasználót a szolgáltatás igénybevételére.
2. A Kupon egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
- a szolgáltatás megnevezését,
-. a helyszín nevét,
- a pálya megnevezését
- a szolgáltatást nyújtó Partner megnevezését, a szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszínét,
- a kuponkódot (1-es kód)
- és a titkos kódot (2-es kód)
- a kupon érvényességi idejét,
3. A kinyomtatott vagy digitálisan letöltött Kuponnal és a titkos kóddal a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.
4. A Kupon felhasználásakor a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Kupont kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki számlát a Felhasználó részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében az Exitgames.hu Kft. bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt Kupon, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű teljesítésének feltétele.
5. A Kupon készpénzre nem váltható. Amennyiben a Felhasználó a Partnernél nem a Kuponon szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy a Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Kuponnal történő megfizetését. A Felhasználó nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.
6. A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind az Exitgames.hu Kft., mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.
7. Amennyiben a Felhasználó a Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről az Exitgames.hu Kft-t email-ben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon kódokat. Az Exitgames.hu Kft. az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont az Exitgames.hu Kft. érvényteleníti és új kuponkódot küld a Felhasználónak. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Kupont az Exitgames.hu. Kft. értesítése előtt már felhasználták, úgy Felhasználó kártalanításra vagy kártérítésre az Exitgames.hu Kft-től nem tarthat igényt.
8. A Kuponok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

VII. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok
1. Az Exitgames.hu Kft. adatvédelmi tájékoztatója a címen érhető el és az ÁSZF részét képezi.
2. Az Exitgames.hu Kft. tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.

VIII. Elállás
1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztó a Kupon megvásárlásától (azaz a Kupon letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az Exitgames.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitva álló határidőt akár kampányszerűen a teljes szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti 14 napos határidők az Exitgames.hu Kft. által esetenként meghosszabbított határidőre tolódnak ki értelemszerűen.
2. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és az Exitgames.hu Kft. részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt a Felhasználó az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.
4. Kupon esetén az elállási jog gyakorlása során Felhasználót nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Kupon felhasználását megelőzően gyakorolja.

IX. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés
1. Az Exitgames.hu. Kft. a weboldalon értékesített Kuponok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Kuponon szereplő szolgáltatás vonatkozásában az Exitgames.hu. Kft. közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.
2. Az Exitgames.hu. Kft. közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Felhasználót, hogy a Partner és az Felhasználó között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén az Exitgames.hu. Kft. kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget.
3. Az Exitgames.hu. Kft. az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: info@exitgames.hu
Telefonon: +36/20-494-9957 (munkanapokon 9-17 óráig)
E-mailen: info@exitgames.hu
Az Exitgames.hu. Kft. tájékoztatja az Felhasználót, hogy kizárólag az info@exitgames.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

4. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során az Exitgames.hu.Kft. a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. Az Exitgames.hu. Kft. a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.
5. Amennyiben a Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, a Felhasználó jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.
6. Azon fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a Felhasználó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Exitgames.hu. Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.
7. A Felhasználó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

X. Szellemi tulajdon
1. A weboldal és a weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Exitgames.hu. Kft., illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
2. A weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Exitgames.hu. Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
3. Az Exitgames.hu. Kft. szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

XI. A felelősség korlátozása
1. Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: az Exitgames.hu Kft. felhívja a Felhasználó figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint a Felhasználónak nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Felhasználóval szemben az Exitgames.hu. Kft. felelősségét kizárja, valamint kizárja az Exitgames.hu. Kft. és a Felhasználó közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Felhasználó szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.
2. Azon esetekben, amikor az Exitgames.hu Kft. a weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy az Exitgames.hu. Kft. ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, a Felhasználó mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.
3. Az Exitgames.hu Kft. nem vállal felelősséget a weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Az Exitgames.hu Kft. minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Az Exitgames.hu Kft.-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
4. Az Exitgames.hu Kft. az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli.

XII. Alkalmazandó jog
1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.