ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Jelen Tájékoztatót az Exitheroom.hu Kft. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. alapján megfelelő módon tájékoztassák adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.
Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.
Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabadulószoba közvetítő szolgáltatása keretében történő, a fogyasztókkal kapcsolatban végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Exitgames.hu Kft.
- székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 8. 1em 4.
- e-mail cím: info@exitgames.hu
- honlap cím: www.exitgames.hu
- telefonszám: +36- 20 494 9957

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli:
- kapcsolattartás az ügyfelekkel és partnerekkel az esetlegesen felmerülő adminisztrációs problémák tisztázása érdekében
- vásárlásokról történő visszaigazolás és pénzügyi elszámolás küldése
- látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

AdatkategóriaJogalap
1.Vásárlói személyes adatokSzerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap
2.Kapcsolati információkSzerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap
3.Partner cégadatokSzerződéses jogalap
4.Partner kapcsolattartó adatokSzerződéses és jogos érdeken alapuló jogalap

A VET szerint a Tájékoztató 3. pontjába foglalt táblázatában feltüntetett személyes adatok átadhatóak –többek között – az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a számlázást, online fizetést, a forgalmazás kezelését, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.
Szerződés megkötése, számlázása, ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében: Exitgames.hu Kft Ügyfélszolgálat
Alkalmazás és infrastruktúraüzemeltetés: Ruffnet Zrt.
Online banki fizetés: OTP Simplepay: OTP Mobil Szolgáltató kft; Paypal: Paypal Inc.
Anonim látogatóazonosítók:
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

4. Biztonsági intézkedések
Az adatkezelő által elektronikus formában tárolt szerződéseket és adatokat kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.
A Európai Unión/ Európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás
Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 3. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:
Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a szerződés felbontásáig és ezáltal megszűnéséig áll fent.
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

6. Érintett jogok
A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

6.1. Tiltakozáshoz való jog
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2. Hozzáféréshez és tájékoztatás való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

6.3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt vagy bármelyiküket ért kárért a mulasztó érintett felel.

6.4. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk)meghatározott esetekben.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a személyes adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulási jog
Az Érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
- postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
- telefonszám: +36 (1) 391-1400
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap: http://naih.hu
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az érintett jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni.

Exitgames.hu Kft.